اخبار


تسهیلات زمانی برای شاغلین

تسهیلات تسهیلات زمانی جهت کارمندان و شاغلین کلاسهای ویژه شاغلین 4 الی 7 بعدازظهر در این آموزشگاه در نظر گرفته شده استزمانی جهت کارمندان و شاغلین کلاسهای ویژه شاغلین 4 الی 7 بعدازظهر در این آموزشگاه در نظر گرفته شده است